Lid Raad van Commissarissen

Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo.

OPDRACHTGEVER
Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.300 woningen en 1.950 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer. Hun kernactiviteit is het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare huurwoningen.

FUNCTIE
Voor deze functie zoekt Woonwenz een Lid Raad van Commissarissen met de aandachtsgebieden Vastgoed en Volkshuisvesting. Het betreft een zetel waarvoor de Huurdersorganisatie conform artikel 11 van de statuten het recht heeft om een bindende voordracht te doen.

DOELSTELLING
De RvC heeft tot taak om vanuit een gedeelde ambitie en vastgestelde doelen toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonwenz en de met haar verbonden onderneming(en). Een lid van de RvC staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, binnen het kader van het toezicht.

FUNCTIE-EISEN
De RvC dient als college in staat te zijn om in goed debat en dialoog en op basis van eigen visie en overtuiging samen met het bestuur richting te kunnen geven aan het strategisch beleid van Woonwenz. Waar nodig moet de RvC eveneens in staat zijn om met de bestuurder mee te denken op operationeel niveau, waarbij kaders worden aangebracht ter beperking van mogelijke risico’s voor de corporatie. Individuele leden kunnen hierbij vanuit hun kennis en ervaring op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner voor het bestuur zijn. Dit vereist dat de RvC in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van het bestuur opstelt, dit doet op een sensitieve en stimulerende wijze en daarbij op een prettige en heldere wijze communiceert. De RvC is zich daarbij bewust van haar positie om als college op afstand toezicht te houden.

De ideale kandidaat voor de huurderszetel beschikt over aantoonbare vaardigheden op de gebieden volkshuisvesting en vastgoed blijkende uit:

 • Algemene kennis heeft van de sociale huursector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis heeft van vastgoed meer specifiek duurzaamheid van vastgoed;
 • Kennis van of ervaring met projectontwikkeling en strategisch voorraadbeleid;
 • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen en ervaring met politiek-en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Goed zicht heeft op maatschappelijke opgaven in het werkgebied en beschikt over actief sociaal maatschappelijk netwerk;
 • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
 • Ervaring heeft met en visie heeft op in deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie;
 • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
 • Affiniteit en/of binding met het werkgebied; woonachtig in de gemeente Venlo of de regio is een pre.

COMPETENTIES/ EIGENSCHAPPEN

 • Integer handelen;
 • Analytisch inzicht;
 • Positief-kritisch-constructieve houding;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Stimulerend;
 • In staat om op afstand toezicht te houden;
 • Affiniteit met maatschappelijk ondernemen;
 • Teamspeler/samenwerkend.

De RvC stelt ten aanzien van iedere toezichthouder (inclusief de voorzitter) afzonderlijk vast of deze in een zodanige relatie tot de woningcorporatie staat of heeft gestaan dat hij/zij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de RvC tenminste de in de statuten (artikel 15) en reglement Raad van Commissarissen (artikel 3.03) van Woonwenz genoemde afhankelijkheidscriteria in de beoordeling betrekt.

AANVULLENDE INFORMATIE
De werkwijze van de RvC is vastgelegd in het “Reglement Raad van Commissarissen Woonwenz” (gebaseerd op de statuten van Woonwenz en de Governancecode Woningcorporaties).

De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Gelet op de actuele samenstelling van de RvC gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Omdat het hier een huurderszetel betreft waarvoor de huurdersorganisatie een voordracht doet, is een gesprek met de Huurdersorganisatie (de HuurdersBelangenVereniging Venlo e.o.) onderdeel van de werving.

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk vrijdag 6 december 2019 worden ingestuurd. De 1e gesprekken vinden in week 50 plaats.

Uw contacpersoon

Reageer op deze carrièrekans

Hoe gaan we te werkStap 1
We starten met de Screening van uw CV en gegevens.
Stap 2
Geschikt? Samen plannen we een kennismakingsgesprek.
Stap 3
Bij gebleken geschiktheid volgt de introductie bij de opdrachtgever.